Privacyverklaring

Privacyverklaring Coöperatie Energieke Buurtschappen U.A.

Coöperatie Energieke Buurtschappen U.A. (hierna ‘Energieke Buurtschappen’) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Energieke Buurtschappen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Nederlandse Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Energieke Buurtschappen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens van ambassadeurs, geïnteresseerden en leden worden door Energieke Buurtschappen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Ledenadministratie, verrekening van energiebelasting, heffing van administratiekosten, informatieverstrekking en uitnodigingen voor bijeenkomsten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het interesseformulier op www.energiekebuurtschappen.nl, de Ledenovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Energieke Buurtschappen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam; tussenvoegsel; achternaam;
 • Adres gegevens;
 • Geboortedatum;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Rekeningnummer.

Uw persoonsgegevens worden door Energieke Buurtschappen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. Na het beëindigen van het lidmaatschap wordt omwille van de geschiedschrijving, de naam van een lid en start- en beëindigingsdatum van het lidmaatschap bewaard.

Ontvangers van persoonsgegevens

Coöperatie Energieke Buurtschappen U.A. deelt persoonsgegevens jaarlijks met AGEM (Achterhoekse Groene Energiemaatschappij). De doelstelling van deze deling is dat de coöperatie ledenverklaringen ontvangt voor alle leden waarmee alle leden de energiebelasting kunnen laten verrekenen door een eigen energieleverancier. Voor leden van de coöperatie welke klant zijn bij AGEM wordt de energiebelasting als gevolg op de ledenverklaring direct verrekend. De coöperatie sluit een verwerkingsovereenkomst met AGEM. De contactgegevens van AGEM vindt u hieronder.

AGEM (Achterhoekse Groene Energiemaatschappij)

Raadhuisstraat 25, 7001 EX Doetinchem

, 0314 – 820 388

Energieke Buurtschappen deelt, indien u geen klant bij AGEM bent, persoonsgegevens met uw eigen energieleverancier in uw belang. Deze deling van persoonsgegevens heeft als doelstelling ervoor zorgen dat de vrijstelling van energiebelasting voor u wordt verrekend door uw eigen energieleverancier. De coöperatie sluit hiervoor met elke betreffende leverancier een verwerkingsovereenkomst. Contactgegevens van uw eigen energieleverancier zijn bij u zelf bekend.

Mediacode

Energieke Buurtschappen gebruikt in haar media uitingen (social media, website, persberichten etc.) veelvuldig foto en filmmateriaal. De coöperatie heeft de intentie hiermee zorgvuldig om te gaan en mogelijke nadelige effecten van publicatie te voorkomen. Indien een (aspirant)lid bezwaar heeft tegen publicatie kan deze dat te allen tijde melden bij Energieke Buurtschappen. Indien een lid of ander persoon ongewenste beelden van zichzelf tegenkomt in uitingen, roepen wij nadrukkelijk op dit direct te melden. Beelden zullen voor zover binnen het bereik ligt, worden verwijderd.

Coöperatie Energieke Buurtschappen U.A. respecteert de privacy van alle websitebezoekers

Wij respecteren de privacy van alle bezoekers van onze site. Wij vragen slechts beperkte persoonlijke informatie van bezoekers (naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer) indien u zich wilt inschrijven als geïnteresseerde. Deze informatie hebben wij nodig om te kunnen bepalen of wij voldoen aan voorwaarden voor een provinciale subsidie, om te bepalen voor hoeveel certificaten er interesse is en om u te kunnen informeren over een bijeenkomst (informatiebijeenkomst(en), inschrijfavond(en)). Indien u zich wilt terugtrekken als geïnteresseerde dan kunt u ons daarvan op de hoogte brengen middels . Energieke Buurtschappen zal daaropvolgend uw persoonlijke informatie verwijderen uit haar interessebestand.

Gebruik van cookies

De website www.energiekebuurtschappen.nl maakt gebruik van een cookie om het gebruik van de website te kunnen volgen. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

Vrijwaringsclausule

Alle informatie op de website www.energiekebuurtschappen.nl is met de grootste zorg voor betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens samengesteld. Desondanks kunnen hierin onjuistheden voorkomen. Energieke Buurtschappen onthoudt zich binnen de Nederlandse wetgeving van elke aansprakelijkheid of garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid, bruikbaarheid, betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op de site en voor de gevolgen van elke actie/beslissing die genomen wordt op basis van de geleverde informatie.

Energieke Buurtschappen is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via Internet alsmede als gevolg van technische storingen. Aan de gepresenteerde informatie kunnen géén rechten worden ontleend.

Mocht u vragen hebben over deze informatie kunt u contact met ons opnemen via 

5 juni 2019, Winterswijk